A A A

Uzyskanie ochrony na wynalazki i wzory przemysłowe dla nowego urządzenia z segmentu postprodukcji modeli 3D

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.04-28-0004/17-00
Okres realizacji: 01/09/2017 – 31/12/2023
Beneficjent: Zortrax Spółka Akcyjna

Wartość projektu: 1.060.188,00 PLN,
Kwota dofinansowania: 452.400,00 PLN
Wkład własny: 607.788,00 PLN

Krótki opis, cele i efekty projektu:
Projekt dotyczy uzyskania ochrony na trzy wynalazki i dwa wzory przemysłowe w celu zabezpieczania własności intelektualnej wypracowanej w wyniku prac badawczo-rozwojowych firmy Zortrax SA nad nowym urządzeniem do postprodukcji modeli 3D.
Ochrona patentowa dla trzech wynalazków uzyskiwana będzie w procedurze europejskiej EPO i międzynarodowej PCT.
Uzyskanie prawa ochronnego na dwa wzory przemysłowe realizowane będzie w europejskiej procedurze EUIPO (Alicante) oraz w procedurze haskiej w World Intellectual Property Organisation oraz procedurach krajowych.
Uzyskanie wszystkich wnioskowanych praw ochrony zaplanowane jest najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.