Walne zgromadzenia

2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 16 maja 2018
Uchwały ZWZ – 04.07.18
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 lipca 2018
Uchwały ZWZ – 04.07.18
Pobierz
2016
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lipca 2016 r.
Uchwała nr 1 NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz
Uchwała nr 2 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz
Uchwała nr 3 NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Pobierz
Uchwała nr 4 NWZ w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki
Pobierz
Uchwała nr 5 NWZ w sprawie uchylenia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2016 r.
Pobierz
Uchwała nr 6 NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki
Pobierz
Uchwała nr 7 NWZ w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 13 maja 2016 r.
Uchwała nr 1 ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz
Uchwała nr 2 ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pobierz
Uchwała nr 3 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania finansowego za rok 2015 raz sprawozdania Rady Nadzorczej POBIERZ
Pobierz
Uchwała nr 4 ZWZ w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2015 r.
Pobierz
Uchwała nr 5 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Tomasiak
Pobierz
Uchwała nr 6 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Drosio
Pobierz
Uchwała nr 7 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Witkowskiemu
Pobierz
Uchwała nr 8 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Dyas
Pobierz
Uchwała nr 9 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcelinie Chodań
Pobierz
Uchwała nr 10 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Olchanowskiemu
Pobierz
Uchwała nr 11 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Marczuk
Pobierz
Uchwała nr 12 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Woźniak
Pobierz
Uchwała nr 13 ZWZ w sprawie uchylenia uchwały nr 3, uchwały nr 4, uchwały nr 5, uchwały nr 7 oraz uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 roku
Pobierz
Uchwała nr 14 ZWZ w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry menadżerskiej na lata 2016-2017
Pobierz
Uchwała nr 15 ZWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
Pobierz
Uchwała nr 16 ZWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
Pobierz
Uchwała nr 17 w sprawie zmiany Statutu Spółki
Pobierz
Uchwała nr 18 ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki
Pobierz
Uchwała nr 19 ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki
Pobierz
Uchwała nr 20 ZWZ w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej
Pobierz
Uchwała nr 21 ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Pobierz
Załącznik nr 1 do uchwały 14
Pobierz
Opinia Zarządu spółki Zortrax Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1, akcji serii E oraz uzasadnienie ceny emisyjnej akcji serii E oraz nieodpłatności warrantów subskrypcyjnych serii A1
Pobierz
Opinia Zarządu spółki Zortrax Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii D oraz ustalenie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D
Pobierz
2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30 listopada 2015 r.
Uchwała nr 1 NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pobierz
Uchwała nr 2 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Pobierz
Uchwała nr 3 NWZ w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki na lata 2015-2016.
Pobierz
Uchwała nr 4 NWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.
Pobierz
Uchwała nr 5 NWZ w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E w całości.
Pobierz
Uchwała nr 6 NWZ w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2015 roku.
Pobierz
Uchwała nr 7 NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Pobierz
Uchwała nr 8 NWZ w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Pobierz