Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 462 500,00 zł i jest w pełni opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 7 462 500,00 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach WZA

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów WZA wg. stanu na dzień 15.05.2017 r.

l.p Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów % kapitału zakładowego % głosów w WZA
1 Rafał Tomasiak 2 581 174 4 081 174 34,59 39,01
2 Marcin Olchanowski 2 994 000 4 494 000 40,12 42,95
3 Pozostali inwestorzy 1 887 326 1 887 326 25,29 18,04
4 Łącznie 7 462 500 10 462 500 100 100