Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 462 500,00 zł i jest w pełni opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 7 462 500,00 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

 

Struktura akcjonariatu na dzień 22 maja 2018 przedstawia się następująco:

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach WZA

l.p Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów % kapitału zakładowego % głosów w WZA
1 Terra Corp sp. z o.o. sp. k.* 2428000 1046250 32,54 10
2 Marcin Olchanowski 2868900 4368900 38,44 41,76
3 Rafał Tomasiak 1000 2000 0,01 0,02
4 Pozostali inwestorzy 2164600 2164600 29,01 20,69
5 Łącznie 7 462 500 7581750 100 72,47

* zgodnie z par. 9a ust. 2 Statutu Spółki, do dnia dopuszczenia akcji Spółki serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym, prawo głosu akcjonariusza dysponującego powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce jest ograniczone w ten sposób, że taki akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce