A A A

Opracowanie desktopowego plotera laserowego – przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych i pierwszej produkcji.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: I „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”
Działanie: 1.2 „Innowacyjne firmy”

Poddziałanie: 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw”
Numer umowy o dofinansowanie: RPWM.01.02.01-28-0020/18-00.
Okres realizacji: 01/12/2018 – 31/12/2019
Wartość projektu: 2.786.810,96 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 1.447.685,73 PLN.

Krótki opis, cele i efekty projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci desktopowego plotera laserowego, który poszerzy listę produktów oferowanych przez Wnioskodawcę oraz rozpocznie dywersyfikację portfolio produktowego Zortrax. Projekt polega na przeprowadzeniu niezbędnych badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz pierwszej produkcji, a także na przeprowadzeniu działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz upowszechnienia informacji o projekcie.

Celem ogólnym projektu jest przygotowanie Zortrax SA do aktywnego udziału w podnoszeniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego w obszarach inteligentnych specjalizacji poprzez opracowanie innowacji produktowej.