A A A

Opracowanie wysokorozdzielczej drukarki 3D wykorzystującej do druku żywice światłoutwardzalne – przeprowadzenie badan przemysłowych, prac rozwojowych i pierwszej produkcji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na la ta 2014-2020
Oś Priorytetowa: 1 – Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur

Działanie: 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Numer umowy o dofinansowanie: RPWM.01.02.01-28-0002/19-00
Okres realizacji: 01/09/2019 – 30/04/2021
Beneficjent: Zortrax Spółka Akcyjna

Wartość projektu: 3.603.161,50 PLN,
Kwota dofinansowania: 1.940.415,09 PLN

Krótki opis, cele i efekty projektu:


Celem ogólnym projektu jest przygotowanie ZORTRAX SA do aktywnego udziału w podnoszeniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego w obszarach inteligentnych specjalizacji poprzez opracowanie innowacji produktowej w postaci wysokorozdzielczej, przemysłowej drukarki 3D działającej w technologii polimeryzacji żywic światłoutwardzalnych. Tym samym realizacja celu ma służyć przygotowaniu ZORTRAX do udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki oraz rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych.