A A A

Zwiększenie konkurencyjności ZORTRAX S.A. poprzez udział w targach międzynarodowych i wyjazdach biznesowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na la ta 2014-2020
Oś Priorytetowa: 1 – Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie: 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP
Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Numer umowy o dofinansowanie: RPWM.01.03.05-28-0005/19-00
Okres realizacji: 24/05/2019 – 31/05/2020
Beneficjent: Zortrax Spółka Akcyjna
Wartość projektu: 492.000,00 PLN,
Kwota dofinansowania: 339.960,00 PLN

Krótki opis, cele i efekty projektu:
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Zortrax S.A. dzięki uczestnictwu w międzynarodowych targach i wyjazdach biznesowych.