Aktualności

Zaproszenie na spotkanie inwestorskie z Zarządem Zortrax

    Zarząd Zortrax serdecznie zaprasza na spotkanie z inwestorami, podczas którego omówione zostaną wyniki finansowe spółki w 2018 r. oraz plany rozwoju. Spotkanie odbędzie się 6 marca 2019 r. (środa) o godzinie 13:00 w Warszawie. Ze względów organizacyjnych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu zapisu na udział w spotkaniu. Po jego wypełnieniu otrzymają

Więcej

Wykup obligacji serii D1

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 grudnia 2018, Zortrax S.A. dokonał płatności tytułem wykupu obligacji serii D1 oraz tytułem płatności za kupon odsetkowy. Środki z tytułu wykupu obligacji zostaną zaksięgowane na rachunkach obligatariuszy w dniu jutrzejszym, tj. 12 grudnia 2018 roku. Ze względu na opóźnienie, spowodowane problemem technicznym, kwota wykupu została powiększona o należne

Więcej

Efekty inwestycji Zortrax w badania i rozwój docenione przez media z całego świata

Zortrax, w ramach dywersyfikacji oferty produktowej, w 2018r. wprowadził na rynek trzy drukarki: M200 Plus, Inkspire i M300 Plus. Ponadto swoje premiery miały: urządzenie filtrujące – HEPA Cover oraz urządzenie do wygładzania oparami – Apoller. Innowacyjność firmy została także doceniona przez Faurecię, francuskiego producenta wyposażenia samochodowego. Powyższe sukcesy odnotowano w najbardziej opiniotwórczych mediach technologicznych o

Więcej

Informacja ws. przejęcia przez Spółkę depozytu akcji w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Zortrax S.A. („Spółka”, „Zortrax”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2018 roku rozwiązana została umowa prowadzenia przez Polski Dom Maklerski S.A. („PDM”) depozytu akcji Spółki. Akcje Spółki zostaną niezwłocznie złożone w firmie inwestycyjnej posiadającej stosowne zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, we współpracy z którą zostanie przeprowadzona procedura dematerializacji akcji w związku z zamiarem złożenia wniosku o

Więcej

Informacja o zakończeniu przyjmowania akcji do depozytu

Zortrax S.A. („Spółka”, „Zortrax”) kontynuuje przygotowania związane z wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („NewConnect”). W związku z tym, Spółka informuje, iż 13 listopada jest ostatnim dniem na składanie przez akcjonariuszy Spółki akcji wydanych w formie dokumentów (odcinków zbiorowych). Spółka zwraca się z prośbą o złożenie akcji do depozytu do

Więcej

Działania związane z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect

Zortrax S.A. („Spółka”, „Zortrax”) prowadzi intensywne przygotowania związane z wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („NewConnect”). Elementem koniecznym jest przeprowadzenie procedury dematerializacji akcji Spółki. Do zakończenia procedury dematerializacji konieczne jest złożenie przez wszystkich akcjonariuszy akcji wydanych w formie dokumentów w firmie inwestycyjnej (domu maklerskim) posiadającej zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Intencją

Więcej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 lipca 2018 – podsumowanie

4 lipca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zortrax S.A., podczas którego zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Podjęto także uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2017 rok, udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki i Członkom Rady Nadzorczej  absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Więcej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 4 lipca 2018 r.

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 4 lipca 2018 r., na godz. 1200 w siedzibie Spółki, w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 34 (10-409 Olsztyn), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”). Porządek obrad: 1. Otwarcie

Więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 16 maja 2018 – podsumowanie

16 maja 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Zortrax S.A. Akcjonariusze podjęli uchwały w sprawie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. We wstępie do uchwały, akcjonariusze

Więcej

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki Zortrax

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 maja 2018 r., na godz. 1100, w Warszawie, w siedzibie Polskiego Domu Maklerskiego S.A. przy ul. Moniuszki 1a (XI

Więcej