Relacje inwestorskie

Zortrax S.A. notuje istotny wzrost przychodów i poprawę EBITDA

  • Przychody Zortrax za IV kwartał 2021 r. wyniosły 11,9 mln zł i były o blisko 70% wyższe niż w III kwartale 2021 r.
  • Znormalizowana EBITDA w IV kwartale 2021 r. wyniosła 760 tys. zł, wobec -783 tys. zł w III kwartale 2021 r.
  • W ostatnim kwartale roku spółka zanotowała stratę netto na poziomie -0,85 mln zł
  • Na wyniki spółki duży wpływ mają księgowe odpisy wartości firmy w wysokości ok. 1,44 mln zł kwartalnie, wynikające z połączenia ze spółką Corelens

 Przychody Zortrax za IV kwartał 2021 r. wyniosły 11,9 mln zł i były o blisko 70% wyższe niż w III kwartale 2021 r. i o 28% wyższe niż łączne przychody Zortrax i Corelens (przed połączeniem podmiotów) w IV kwartale 2020 roku. Znormalizowana EBITDA[1] w IV kwartale 2021 r. wyniosła 760 tys. zł, wobec -783 tys. zł w III kwartale 2021 r. W ostatnim kwartale roku spółka zanotowała stratę netto na poziomie -0,85 mln zł.

Istotny, niegotówkowy wpływ na prezentowane wyniki spółki ma amortyzacja dodatniej wartości firmy. Wynika to z wysokiej wartości firmy (116 mln zł), wykazywanej w bilansie w związku z ubiegłorocznym połączeniem podmiotów Zortrax i Corelens. Transakcja została rozliczona w księgach spółki przejmującej metodą nabycia na podstawie art. 44b Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2013 r. nr 330 z późniejszymi zmianami). Wpływ nie ma charakteru gotówkowego i nie oddziałuje na płynność Zortrax, niemniej jednak obciąża prezentowane wyniki; miesięczny ujemny odpis wynosi ok. 0,48 mln zł.

Pomimo problemów z łańcuchem dostaw niektórych komponentów elektronicznych, wyższych kosztów transportu i wydłużających się terminów dostaw, w 2021 r. zaobserwowaliśmy wzrastający popyt na nasze produkty. W ostatnich miesiącach roku skupiliśmy się na poprawie efektywności i poszerzaniu skali naszych działań. Zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne, aby tym samym lepiej odpowiadać na bardzo wysokie zapotrzebowanie rynku. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w wynikach IV kwartału, które jednoznacznie wskazują na początek pozytywnego trendu podsumowuje Mariusz Babula, prezes zarządu Zortrax S.A.

Zgodnie z opublikowanym raportem przychody ze sprzedaży za 12 miesięcy 2021 roku wyniosły 20,1 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 998,7 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Ponad 20-krotny wzrost wynika z połączenia ksiąg rachunkowych podmiotów i ujmowania, począwszy od 14 czerwca 2021 roku, transakcji dotyczących działalności podmiotu przejętego (tj. Zortrax). W związku z brakiem porównywalności sprawozdań finansowych z roku 2021 do danych z roku 2020 (z uwagi na połączenie podmiotów w 2021 r.), Emitent dokonuje w niniejszym raporcie porównania wyników osiągniętych w kwartale IV 2021 r. do kwartału III 2021 r.

[1] zysk operacyjny oczyszczony z wpływu amortyzacji środków trwałych i amortyzacji wartości firmy oraz pomniejszony o dodatni wpływ, wynikający z umorzenia części przyznanej subwencji

< powrót