Relacje inwestorskie

Akcje Zortrax zostały zarejestrowane w KDPW

  • Akcje serii B powstałe w wyniku połączenia Zortrax i Corelens, zostały zarejestrowane na rachunkach akcjonariuszy Zortrax
  • W przypadku akcjonariuszy Spółki, na rachunkach których nie pojawiły się akcje, konieczne jest uzupełnienie lub poprawienie danych poprzez formularz dostępny pod adresem: https://zortrax.com/pl/investor-relations/formularz-akcjonariusza/
  • Kolejnym krokiem będzie złożenie przez Spółkę wniosku o dopuszczenia akcji serii B do obrotu na NewConnect, dopuszczenie akcji do obrotu jest uzależnione od czasu trwania procedowania tego wniosku

12 października akcje serii B spółki Zortrax S.A. zostały częściowo zarejestrowane w KDPW. Zarejestrowanie 108 746 700 sztuk akcji serii B umożliwi Spółce podjęcie kolejnych działań, m.in. złożenie wniosku wraz z dokumentem informacyjnym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect.

W przypadku akcjonariuszy, którzy wskazali poprawne dane, akcje trafiły na ich indywidualne rachunki inwestycyjne. Pozostała część akcji serii B, tj. 3 190 800 sztuk, oczekuje na wskazanie przez akcjonariuszy Zortrax poprawnych numerów rachunków inwestycyjnych. Spółka uruchomiła formularz pozwalający na uzupełnienie danych.

8 października Zortrax S.A. poinformował o zawarciu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację w KDPW 111 937 500 (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Akcje zostaną zarejestrowane pod nowym kodem ISIN PLCRLNS00026.

Rejestracja akcji w KDPW oraz w dalszej kolejności – złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych o ich dopuszczenie do obrotu, zwieńczają prace nad procesem IPO.
Ze względu na rozbudowany akcjonariat był to proces bardzo czasochłonny i skomplikowany. Tym bardziej cieszymy się, że za nami ostatni kluczowy kamień milowy.
Mamy duże ambicje i NewConnect traktujemy jako kolejny etap prowadzący Zortrax do bycia światowym liderem specjalistycznych drukarek 3D
– mówi Mariusz Babula, Prezes Zortrax S.A.

12 października nastąpiła rejestracja w KDPW 108 746 700 (sto osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) akcji serii B Spółki. Oznacza to, że akcje pojawiły się na rachunkach inwestycyjnych należących do wszystkich akcjonariuszy, którzy przekazali Spółce swoje prawidłowe numery rachunków maklerskich. Akcje znalazły się na rachunkach akcjonariuszy w wyniku rozksięgowania ich przez pośrednika rejestracyjnego, czyli dom maklerski. W zależności od wewnętrznych procedur domów maklerskich proces rozksięgowania akcji może potrwać dłużej, tym samym akcje mogą pojawić się na rachunku w późniejszym terminie.

Zarejestrowanie w KDPW pozostałych akcji serii B, w liczbie 3 190 800 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset), należących do akcjonariuszy, którzy nie wskazali numerów rachunków maklerskich, nastąpi w późniejszym terminie – po dostarczeniu aneksów do listu księgowego akcji. Aby mogło dojść do rejestracji pozostałych 3.190.800 akcji ich posiadacze zobowiązani są do przekazania Spółce swoich numerów rachunków maklerskich wraz z nazwą domu maklerskiego. W tym celu Zortrax uruchomił formularz akcjonariusza, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki – www.zortrax.com w zakładce: relacje inwestorskie: https://zortrax.com/pl/investor-relations/formularz-akcjonariusza/

Zarejestrowanie akcji w KDPW umożliwi Spółce wykonanie kolejnego kroku formalnego – jakim jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przedmiocie wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Na początku maja b.r. akcjonariusze Corelens zdecydowali o uchwaleniu emisji połączeniowej z dostarczającą kompleksowe rozwiązania w zakresie druku 3D firmą Zortrax. Fuzja umożliwiła liderowi druku 3D rozwinięcie kompetencji w jednym z kluczowych sektorów działalności, a także debiut na NewConnect, a dotychczasowa działalność Corelens stała się jedną z linii biznesowych Zortrax w segmencie healthcare.

< powrót