Relacje inwestorskie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 4 lipca 2018 r.

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 4 lipca 2018 r., na godz. 1200 w siedzibie Spółki, w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 34 (10-409 Olsztyn), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku/ pokrycia straty za 2017 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r., jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zortrax S.A. z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.
Uprawnieni z akcji na okaziciela mają prawo uczestnictwa w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie na dowód złożenia akcji w Polskim Domu Maklerskim S.A. (lub u notariusza lub w banku lub w innej firmie inwestycyjnej). W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, ze dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem ZWZ.
Na podstawie art. 402 § 2 K.s.h. zd. 2 podaje się treść projektowanych zmian Statutu Spółki.

Proponowane brzmienie nowego § 9c Statutu Spółki:
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 31 maja 2021 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 PLN (jeden milion złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
3. Zarząd może wydać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) ustalenia ceny emisyjnej (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej);
b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub niepublicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w granicach kapitału docelowego akcji obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

< powrót