Relacje inwestorskie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 lipca 2018 – podsumowanie

4 lipca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zortrax S.A., podczas którego zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Podjęto także uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2017 rok, udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki i Członkom Rady Nadzorczej  absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez powołanie Pana Jarosława Jędrzejowskiego na obecną kadencję Rady Nadzorczej. Ponadto uchylono uchwałę nr 8/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także zatwierdzono zmianę Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

< powrót