Relacje inwestorskie

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), („Ustawa”), Zarząd Zortrax S.A. („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot,
o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki:
ul. Lubelska 34, 10-409 Olsztyn, w celu ich zapisania w rejestrze akcjonariuszy (o którym mowa art. 328 [1] § 5 Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2021 r.).

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Spółka Zortrax w drodze wyjaśnienia informuje, iż na dzień publikacji niniejszego wezwania wszyscy Akcjonariusze indywidualni złożyli akcje w depozycie DM BOŚ, co oznacza, że na chwilę obecną nie muszą podejmować żadnych czynności związanych z dematerializacją.

< powrót