Relacje inwestorskie

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Aktualizacja wpisu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmianie uległa wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosząca obecnie 6 962 500 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100 złotych).

< powrót