Relacje inwestorskie

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki Zortrax

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie zwołuje na dzień 6 października 2017 r.,
na godz.10:00, w siedzibie Kancelarii GESSEL, Koziorowski sp.k., przy ul. Siennej 39
(XV p.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii F
i praw do akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku
z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym.
7. Zamknięcie obrad.

 Zortrax Ogłoszenie o NWZ

< powrót