Relacje inwestorskie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 16 maja 2018 – podsumowanie

16 maja 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Zortrax S.A.
Akcjonariusze podjęli uchwały w sprawie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. We wstępie do uchwały, akcjonariusze podkreślili, że intencją Zortrax S.A. jest uzyskanie statusu spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, a wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect poprzedza ten krok. Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do dematerializacji Akcji w KDPW oraz wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO, w tym w złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, celem ich rejestracji w KDPW.
Ponadto akcjonariusze podjęli uchwałę ws. przyjęcia tekstu jednolitego statutu, uwzględniającego przyjęte przez Walne Zgromadzenie zmiany w jego treści, w tym podniesiony o 500 tys. zł kapitał docelowy. Pełna treść podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

uchwały z NWZ 16 maj 2018

< powrót